Vuokraehdot

Varaaminen ja maksuehdot:
Varausmaksu on 30 % kokonaisvuokrasta, varausmaksu maksetaan heti ja vasta se vahvistaa varauksen.
Jäljelle jäävä vuokrasumma maksetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen alkavaa vuokrausta.

Peruutukset:
Kuukautta ennen lähtöä ilmoitetusta peruutuksesta palautamme puolet varausmaksusta.
Alle kuukauden ennen lähtöä ilmoitetusta peruutuksesta, emme palauta varausmaksua.

Hintaan sisältyy:
Autossa olevat varusteet ja laitteet
Kasko-vakuutus, jossa omavastuu 1000 € / vahinko
Vuokrahintaan sisältyy 2200 km / vko ylimeneviltä kilometreiltä 0,30 € / km
Kaasupullot
Sähköliitäntä johto
Käytönopastus

Palautus:
Auto tulee palauttaa siivottuna, auton ulkopuolisesta pesusta vastaa vuokralleantaja.
Kaasupulloista vähintään toisen on oltava täynnä
Polttoainetankki on oltava täynnä.
Kemiallinen WC ja harmaavesisäiliöt tyhjennettyinä ja käyttövalmiina.

Jos auton palautus myöhästyy 35 €/h
Jos auto siivoamatta 100 €
Jos säiliöt tyhjentämättä 50 € / säiliö
Jos autossa on tupakoitu 500 €
Jos auto tankkaamatta 50 € + polttoaineen hinta
Jos molemmat kaasut tyhjiä 50 € + kaasun hinta

Ongelma tilanteissa
Mikäli autoon tulee tekninen vika on vuokralainen velvollinen ottamaan yhteyttä viipymättä
vuokranantajaan.

Vuokra-autoissamme on sekä liikenne-, että kaskovakuutukset. Huomioitavaa on ettei auton sisätilat ole vakuutuksen piirissä ellei sisätila ole vaurioitunut liikennevahingon yhteydessä.  Auton liikennevakuutukset eivät myöskään kata vahinkoja matkatavaroille tai henkilökohtaisille tavaroille.

Kolaritapauksessa aina kutsuttava poliisi paikalle mikäli kolarissa muita osapuolia.
Mikäli kysymyksessä ei muita osapuolia tarkka kirjallinen selvitys vahinkotapahtumasta
vakuutusyhtiölle. Mikäli vakuutusyhtiö ei korvaa syntynyttä vahinkoa tai autoa on
tuottamuksellisesti rikottu on vuokralainen itse korvausvelvollinen syntyneeseen
vahinkoon / vaurioon.
Huom ! Ilkivalta tapauksissa vuokralainen on velvoitettu korvaamaan
yritykselle myös mahdollisesti menetetyt vuokratulot korjaus ajalta.

Yleiset vuokrausehdot

SUOMEN AUTOVUOKRAAMOJEN LIITTO RY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT
1. AUTONVUOKRAUSSOPIMUKSEN SYNTYMINEN
Vuokrasopimus syntyy auton tilaustavasta riippumatta aina autovuokraamon
(”Vuokraamo”) sekä vuokrasopimuksen allekirjoittaneen henkilön tai sen juridisen
henkilön (jäljempänä yhteisesti ”Vuokraaja”), jota vuokrasopimuksen
allekirjoittanut henkilö edustaa vuokraustapahtumassa, välillä. Vuokraajalla
tulee olla voimassa oleva ajokortti, olosuhteisiin nähden riittävä ajotaito, vähintään
yhden vuoden ajokokemus sekä Vuokraamon erikseen vuokrasopimuksessa
edellyttämä ikä.
2. AUTON LUOVUTUS VUOKRAAJAN KÄYTTÖÖN
Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena
sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi Vuokraamon tulee antaa
Vuokraajan erillisestä pyynnöstä riittävä opastus auton käytöstä.
Vuokrattava auto on tarkistettu Vuokraamon tai tämän yhteistyökumppanin
toimesta ennen Vuokraajalle luovuttamista. Kuitenkin myös Vuokraaja on velvollinen
tarkistamaan auton vastaanoton yhteydessä autossa mahdollisesti jo
olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Mahdollisista vaurioista tai
puutteista on heti ilmoitettava Vuokraamolle.
3. AUTON KÄYTTÖ VUOKRAUKSEN AIKANA
Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen
henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja
varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla
tavanomaisella tavalla. Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava auton
kunnon normaalista tarkkailusta kuten rengaspaineista sekä öljy- ja muiden
nestemäärien riittävästä täytöstä. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi,
se on ehdottomasti lukittava.Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän
saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos vuokrasopimukseen
on erikseen merkitty lupa siihen. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla
voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Lisäksi hänen
tulee täyttää Vuokraamon edellyttämät ikävaatimukset. Vuokraaja on velvollinen
antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle
hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.
Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai
niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen
jääteiden ulkopuolella on kielletty. Autoa ei saa viedä Suomen rajojen
ulkopuolelle ellei siitä ole Vuokraamon kanssa erikseen sovittu. Tupakointi ja
kotieläinten kuljetus autossa on kielletty.
Vuokraaja vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana auton käyttämisestä
aiheutuneista pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan
maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja
muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta
sekä ruuhkamaksusta. Vuokrasopimuksen allekirjoituksellaan
Vuokraaja oikeuttaa Vuokraamon antamaan viranomaisille henkilötietonsa
edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi.
Vuokraaja maksaa käyttämänsä polttoaineen. Autossa käytettävä polttoaine
ilmenee vuokrasopimuksesta ja/tai auton rekisteriotteesta. Vuokraaja vastaa
väärän polttoaineen tankkaamisesta tai käytöstä autolle aiheutuvista vahingoista
täysimääräisesti. Mikäli Vuokraaja palauttaa auton vajaalla tankilla,
Vuokraamolla on oikeus veloittaa puuttuva polttoaine ja mahdollinen tankkausmaksu
vuokrasopimuksessa tai hinnastossa ilmenevällä hinnalla.
4. VUOKRAAJAN VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA,
OMAVASTUUT
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle autoa tai sen varusteita
vuokra-aikana kohdanneet vahingot ja katoamiset sekä maksamaan auton
korjauksen ajalta seisonta-ajan korvauksena Sopimuksen mukaista vuokraa
enintään 30 päivän ajalta. Vuokraajan vastuu on kuitenkin rajattu vuokrasopimuksessa
todettuun perusomavastuuosuuteen. Perusomavastuu veloitetaan
jokaisesta vahingosta erikseen. Perusomavastuuta voi pienentää tai sen voi
joissain tapauksissa kokonaan poistaa vuokrasopimuksessa erikseen sovittavalla
lisämaksulla.
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle vahingot täysimääräisinä
ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet
jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, autossa tupakointi, vauriot auton
verhoiluissa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen,
väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu
merkeillä, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa,
huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai auton muu huolimaton tai virheellinen
käyttö. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle auton
epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.
Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja,
jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet Vuokraajan rikollisesta menettelystä,
auton käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen
alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta
sopimusehtojen rikkomisesta.
Vuokraaja vapautuu korvausvastuustaan Vuokraamolle myös omavastuun
osalta, mikäli Vuokraamo saa vahingosta täyden korvauksen mahdolliselta
kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.
5. MENETTELY AUTOA KOHDANNEESSA VAHINKO- TAI RIKKOUTUMISTAPAUKSESSA
Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava Vuokraamolle autoon vuokra-aikana
tulevasta viasta tai autoa kohdanneesta vahingosta. Autoa kohdanneesta rikoksesta,
liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava
heti myös poliisille. Vahinkotilanteessa Vuokraajan on aina täytettävä
kirjallinen vahinkoilmoitus Vuokraamolle. Vuokraaja vastaa edellä todettujen
ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisenä. Turva
ja siihen liittyvä omavastuun osuus koskee vain vakuutuksesta korvattavaa
auto- tai liikennevahinkoa. Muissa, esimerkiksi ohjeiden vastaisessa käytössä
autolle aiheutuneissa vahingoissa ei ole korvausrajaa.
Vuokraamo vastaa autossa vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka
ei johdu Vuokraajan käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta. Edellyttäen
että virhe tai vika on Vuokraamon vastuulla ja mikäli se on matkan jatkamiseksi
välttämätöntä, Vuokraaja voi oma-aloitteisesti korjauttaa autoa Vuokraamon
kustannuksella enintään 75 euron arvosta. Korjaustyöstä ja suoritetusta
maksusta on toimitettava tosite Vuokraamolle.
6. VUOKRAN MAKSAMINEN
Ellei muusta maksutavasta ole erikseen sovittu, Vuokraaja maksaa sopimuksen
mukaisen vuokran mahdollisine lisineen maksukortillaan. Jo vuokrasopimusta
tehdessään Vuokraaja hyväksyy ennakkoon vuokrauksesta laadittavan
lopullisen laskelman ilman, että hän allekirjoittaa sitä henkilökohtaisesti.
Vuokraamolla on oikeus vuokrauksen yhteydessä tehdä Vuokraajan maksukortille
ennakkovarmennus arvioitua lopullista vuokraa ja mahdollista muuta
veloitusta vastaavalle summalle, jolla Vuokraamo varmistaa, että Vuokraajan
maksukorttitilillä on katetta ja että maksukortti on voimassa.
Erityisesti todetaan, että Vuokraamolla on oikeus, silloin kun peruste tähän
on olemassa, veloittaa vuokrasopimuksessa yksilöidyltä Vuokraajan luottokortilta
sopimuksen mukaisen vuokran lisäksi lisäveloituksia seuraavista
asioista: sopimuksen mukainen perusomavastuu, polttoaineveloitukset,
vuokra-ajan pidentymisestä johtuvat vuokrat ja maksut, auton toimitus- ja
noutoveloitukset, auton käytöstä vuokra-ajan aikana aiheutuneet pysäköintivirhemaksut,
yksityisen pysäköinninvalvonnan maksut, rikemaksut, sakot,
tietullit, ruuhkamaksut, ylikuormamaksut ja muut vastaavat maksut hallintokuluineen.
Mikäli sopimukseen Vuokraajaksi merkitty juridinen henkilö ei halua tai kykene
maksamaan vuokraa, sanotun Vuokraajan puolesta sopimuksen allekirjoittanut
henkilö vastaa vuokrasta sekä mahdollisista vuokraukseen liittyvistä
näiden ehtojen mukaisista lisämaksuista henkilökohtaisesti. Vuokraamolla
on lisäksi oikeus milloin se katsoo tarpeelliseksi, vaatia Vuokraajalta vuokrauksesta
johtuvien maksujen vakuudeksi 2 luottokorttia.
7. VUOKRAAMON VASTUU AUTOSSA OLEVASTA VIRHEESTÄ JA VIIVÄSTYKSESTÄ
Mikäli autossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, josta
Vuokraaja ei ole vuokrausehtojen mukaan vastuussa, Vuokraaja voi vaatia
Vuokraamolta virheen korjaamista tai virhettä vastaavaa hinnanalennusta.
Mikäli Vuokraamo ei kykene luovuttamaan vuokra-autoa Vuokraajan käyttöön
vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, Vuokraajalla on oikeus saada korvaus
viivästyksestä Vuokraajalle aiheutuneista välittömistä kohtuullisista kustannuksista.
8. AUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ
Vuokraajan on palautettava auto kaikkine varusteineen sovittuun paikkaan
vuokra-ajan päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun
auto avaimineen on palautettu vuokraamoon tai kun vuokraamo on saanut
vuokraajan ilmoituksen auton palauttamisesta vuokraamon hyväksymään
paikkaan. Mikäli autoa ei ole näin palautettu eikä vuokra-ajan jatkosta ole todistettavasti
sovittu, Vuokraamo voi ilmoittaa asian poliisille.
Vuokraamolla on oikeus periä Vuokraajalta täysimääräinen vuokra auton
palautusviiveen ajalta sekä korvaus viiveestä Vuokraamolle aiheutuneista
ylimääräisistä töistä ja muista asiaan liittyvistä taloudellisista vahingoista.
Mikäli muusta ei ole sovittu, auto on palautettava täydellä tankilla.
Vuokraamo ei vastaa autoon palautushetkellä jätetystä omaisuudesta.
9. AUTON PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ
Jos vuokraaja palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra
määräytyy käytetyn vuokra-ajan mukaan sopimuksen mukaisin hinnoitteluperustein.
Mikäli auto on vuokrattu erityisehdoin, auton ennenaikainen palauttaminen
saattaa johtaa hinnastotyypin vaihtumiseen ja sen myötä vuorokausihinnan
muuttumiseen.
Ennalta maksetuissa ns. Prepaid-vuokrauksissa auton ennenaikainen palauttaminen
ei velvoita Vuokraamoa ennakkoon maksetun vuokrahinnan palauttamiseen
Vuokraajalle.
10. SOPIMUKSEN PURKAMINEN
Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos käy ilmi, että Vuokraaja
rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen
välittömästi palauttamaan auton kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan.
Kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen, mikäli auto varastetaan
tai autoon tulee Vuokraamon vastuulla oleva auton käytön estävä vika
eikä Vuokraamo toimita korvaavaa autoa kohtuullisessa ajassa ilmoituksesta.
11. VUOKRASOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT
Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti
neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi,
asian ratkaisee Vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa
muu lain mukainen alioikeus.
12. Kaikissa ajoneuvoissamme on elektroniset seurantalaitteet.

1. ENTERING THE CAR RENTAL AGREEMENT  11
Regardless of the manner of ordering the car, the rental agreement is always entered into between the car rental company (“the Rental Company”) and the person signing the rental agreement or the legal person (hereinafter jointly “the Renter”) which the person signing the rental agreement represents in the rental event. The Renter shall have a valid driving licence, sufficient driving skill for the circumstances, at least one year of driving experience and the age separately required by the Rental Company in the rental agreement.

2. HANDING OVER THE CAR FOR THE USE OF THE RENTER
The Rental Company shall hand over the car to the Renter in working order and in compliance with the applicable laws at the agreed place and time. In addition, at the Renter’s separate request, the Rental Company shall provide sufficient guidance about the use of the car.
The rented car has been inspected by the Rental Company or its partner before it is handed over to the Renter. However, the Renter is also obligated to inspect the car in connection with the receipt of the car to establish any potential damage or defects already existing in the car. Potential damage or defects shall be immediately notified to the Rental Company and marked to the damage report before leaving the rental station at pickup.*

3. USE OF THE CAR DURING RENTAL
The Renter is obligated to take care of the car as well as a careful person takes care of his or her own car and to observe special carefulness and cautiousness while driving. The Renter undertakes to use the car only in the manner for which it is normally intended. During the rental period, the Renter shall take care of the normal monitoring of the car’s condition, such as tyre pressure and sufficient filling of oil and other liquid quantities. Whenever the car is left parked even momentarily, it shall always be locked.
The Renter undertakes to drive the car him or herself. He or she is not allowed to hand over the car to other persons or for their use without such permission being explicitly noted in the rental agreement. The Renter (driver) shall possess a valid driving licence and have at least one year of driving experience. In addition, he or she shall fulfil the age requirements of the Rental Company.

The Renter is obligated to inform the person to whom he or she hands over the rental object within the scope of this agreement about the contents of this agreement.
Use of the car for illegal purposes, towing, competitions or training for these, educational driving and driving on ice outside officially marked ice roads is prohibited. Crossing the Finnish border with the car is prohibited without the written permission of the Rental Company. Smoking and the transportation of pets in the car is prohibited.

The Renter is always fully liable for any parking fees and tickets, charges of private parking control, overload penalty fees, on-the-spot fines, fines incurred for speeding or other traffic offences or violations, road tolls and congestion taxes caused by the use of the car during the rental period unless other mentioned.* By signing the rental agreement, the Renter entitles the Rental Company to disclose his or her identification information to the authorities for the imposition of the aforementioned sanction charges.
The Renter pays for the fuel used. The fuel to be used in the car appears from the rental agreement and/or the registration of the car. The Renter is fully liable for any damage to the car caused by filling the tank with or use of incorrect quality fuel. If the Renter returns the car with a partially filled tank, the Rental Company has the right to charge for the missing fuel and the potential filling-up fee at the price indicated in the rental agreement or price list.

4. THE RENTER’S LIABILITY FOR THE CAR AND ITS ACCESSORIES DURING THE RENTAL PERIOD, OWN RISKS
The Renter is obligated to indemnify the Rental Company for any damage to and loss of the car and its accessories during the rental period and, as out-of-service indemnification, to pay the rent according to the agreement for the duration of the repair of the car for a maximum of thirty (30) days. However, the Renter’s liability is restricted to the basic own risk share specified in the rental agreement. The basic own risk is charged separately for each instance of damage or loss. The basic own risk may be reduced or, in some cases, completely eliminated by an additional charge separately agreed on in the rental agreement.
The Renter is obligated to indemnify the Rental Company for damage in full without any own risk restriction if the damage was caused or incurred in some of the following ways: excessive loading, smoking in the car, damage to the car’s upholstery, driving with over or under-pressured tyres, loss of keys, use of incorrect quality fuel, snow damage if indicated by signs, driving through too narrow premises considering the size of the car, driving on roads or in areas in poor condition or other negligent or incorrect use of the car. The Renter is obligated to indemnify the Rental Company for cleaning costs due to any unusual fouling of the car.

The Renter’s full indemnification liability always also concerns damage that is directly or indirectly due to the Renter’s criminal conduct, use of the car under the influence of alcohol or other intoxicating substances or other breach of the terms and conditions of the agreement occurring intentionally or through gross negligence.
The Renter is released from his or her liability towards the Rental Company with regard to own risk as well if the Rental Company receives full indemnification from a potential third party that caused the damage or his or her insurance company.

5. PROCEDURE IN CASES OF DAMAGE TO OR FAILURE OF THE CAR
The Renter shall immediately inform the Rental Company of any faults in or damage to the car during the rental period. Any offences involving the car, traffic accidents and personal injury or animal damage shall always also be notified to the police. In a damage situation, the Renter shall always fill in a written damage report and submit it to the Rental Company. The Renter is fully liable for any damage resulting from the neglect of the aforementioned reports.
The Rental Company is liable for a technical fault appearing in the car during the rental period which is not due to the Renter’s operational fault and/or negligence. Provided that the defect or fault is within the liability of the Rental Company and it is necessary for continued driving, the Renter may have the car repaired on his or her own initiative at the Rental Company’s cost to a maximum value of EUR 75. A receipt for the repair work and the payment made shall be submitted to the Rental Company. The insurance policy and its deductibles are subject to traffic accidents and damages on the vehicle reimbursable
by traffic insurance only. No policy is applicable to damages caused by improper use of the vehicle.

6. PAYMENT OF RENT
Unless another payment method has been agreed on, the Renter pays the rent according to the agreement with its possible additional charges with his or her payment card. Already when entering into the rental agreement, the Renter approves the final calculation prepared for the rental in advance without signing it personally.
In connection with the rental, the Rental Company has the right to make an advance confirmation for the Renter’s payment card for the amount corresponding to the estimated final rent and potential other charges, by means of which the Rental Company ensures that the Renter’s payment card account has sufficient balance and that the payment card is valid.
It is explicitly stated that, when there are grounds for this, the Rental Company has the right to charge from the Renter’s credit card specified in the rental agreement additional charges for the following in addition to the rent according to the agreement: the basic own risk according to the agreement, fuel charges, rents and charges for the extension of the rental period, car delivery and pick up charges, as well as parking tickets, charges of private parking control, on-the-spot fines,

fines, road tolls, congestion taxes and overload penalty fees caused by the use of the car during the rental period, and other comparable charges with their administrative costs.
If the legal person specified in the agreement as the Renter is not willing or able to pay the rent, the person signing the agreement on behalf of this Renter is personally liable for the rent and the potential additional charges according to these terms and conditions related to the rental. In addition, when it considers it necessary, the Rental Company has the right to demand two (2) credit cards from the Renter as collateral for the charges arising from the rental.

7. THE RENTAL COMPANY’S LIABILITY FOR A DEFECT IN THE CAR AND DELAY
If a technical fault or other defect appears in the car during the rental period for which the Renter is not liable according to the terms and conditions of rental, the Renter may demand that the Rental Company repairs the defect or a reduction in price corresponding to the defect.
If the Rental Company is unable to hand over the rented car to the Renter’s use according to the terms and conditions of the rental agreement, the Renter has the right to receive indemnification for any reasonable direct costs incurred by the Renter for the delay.

8. RETURN OF THE CAR UPON EXPIRATION OF THE AGREED RENTAL PERIOD
The Renter shall return the car with all its accessories to the agreed place upon expiration of the agreed rental period. The agreed rental period expires when the car with its keys has been returned to the Rental Company or when the Rental Company has received a notification from the Renter stating that the car has been returned to a place approved by the Rental Company. If the car has not been returned in this manner and no continuation of the rental period has been verifiably agreed, the Rental Company may inform the police of the matter.
The Rental Company has the right to charge full rent from the Renter for the duration of any delay in returning and indemnification for any additional work caused to the Rental Company and other economic losses related to the matter. Unless otherwise agreed, the car must be returned with a full tank of petrol.
The Rental Company is not responsible for any property left in the car at the time of return.

9. RETURN OF THE CAR BEFORE THE EXPIRATION OF THE AGREED RENTAL PERIOD
If the Renter returns the car before the expiration of the agreed rental period, the rent is determined according to the used rental period on the pricing criteria according to the agreement. If the car has been rented on special terms, premature return of the car may lead to a change in the type of price list and thereby a change in the daily rent.

In the case of prepaid rentals, premature return of the car does not obligate the Rental Company to return the rent paid in advance to the Renter.

10. CANCELLATION OF THE AGREEMENT
The Rental Company has the right to cancel the agreement with immediate effect if it appears that the Renter materially breaches the terms and conditions of the agreement. In this case, the Renter is obligated to return immediately the car with all its accessories to the agreed place of return.
Either party may cancel the agreement if the car is stolen or a fault preventing the use of the car for which the Rental Company is liable is developed in the car and the Rental Company does not deliver a substitute car within a reasonable period from the notification.

11. DISPUTES CONCERNING THE RENTAL AGREEMENT
Any disputes concerning the rental agreement are primarily resolved through negotiations. If the dispute is submitted to a court for a decision, the matter is resolved by the district court for the domicile of the Rental Company or, in consumer dispute cases, by another statutory court of first instance.
* These sections have been altered by Touring Cars. Renter accepts these changes by his or hers signature.

12. ALL THE RENTAL VEHICLES ARE EQUIPPED WITH ELECTRONIC TRACKING DEVICES